AKTUALNOŚCI

Budżet marszałkowski w pytaniach

Budżet marszałkowski w pytaniach

Kluczbork, Olesno, Paczków, Namysłów, Opole, Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Brzeg, Głubczyce, Prudnik i Krapkowice – w tych miastach rozma­wialiśmy z Wami o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim.

Marszałkowie Andrzej Buła, Roman Kolek i Szymon Ogłaza informowali o szczegółach projektu a urzędnicy odpowiadali na pyta­nia zainteresowanych.

Mieszkańcy dowiedzieli się, co mogą zrealizować w ramach pierwszego Mar­szałkowskiego Budżetu Obywatelskie­go. Wśród pojawiających się pytań były te dotyczące miejsca realizacji zada­nia i przygotowania kosztorysu. Wielu mieszkańców cieszył fakt, że nie muszą rozliczać zadania, które będzie realizo­wane – wszystkim zajmą się urzędnicy.

Najważniejsze okazały się kwestie for­malne – ich dotyczyły najczęściej po­jawiające się pytania. Na przykład: kto może zgłosić projekt i ile trzeba zebrać podpisów poparcia. Otóż, projekt może złożyć każdy mieszkaniec Opolszczyzny, który ukończył 16 lat. Pod jednym projektem trzeba zebrać  50 lub 100 podpi­sów mieszkańców, w zależności od tego czy ma być on realizowany na terenie jednego powiatu czy subregionu.

­Pro­jekt z listą poparcia składamy listownie lub osobiście w Urzędzie Marszałkow­skim Województwa Opolskiego. Zadania można zgłaszać do 10 marca. Następnie przyjdzie czas na ocenę formalną i me­rytoryczną zgłoszonych zadań.

Pytano także o to, jak będą weryfikowa­ne karty do głosowania. Będzie się to odbywać na podstawie PESELU. Wielu mieszkań­ców chciało też wiedzieć, czy zgłaszając projekt, muszą zadbać o zgromadzenie tzw. wkładu własnego. Nie będzie on po­trzebny. A cała wartość projektu pokryta zostanie z budżetu.

Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja od­będzie się głosowanie. Jak można za­głosować na projekt? Odbywać się to będzie na trzy sposoby: w Urzędzie Mar­szałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, które znajdują się w każdym powiecie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, a także poprzez przesłanie karty na adres korespondencyjny Urzę­du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, elektronicznie na stronie internetowej. Realizowane będą projekty, które uzy­skają największą liczbę głosów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu po­wstanie wiele cennych inicjatyw waż­nych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa opolskiego – terminy

Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa opolskiego – terminy

Zapraszamy mieszkańców kolejnych powiatów na spotkania informacyjne nt.  Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkania zaplanowano w każdym z powiatów:

10 lutego 2017 r. – piątek

  • Paczków 17.00

Urząd Miejski w Paczkowie

48-370 Paczków, ul. Rynek 1, sala obrad

 

13 lutego 2017 r. – poniedziałek

  • Namysłów godz. 17.00

Urząd Miejski w Namysłowie

46-100 Namysłów, ul. Dubois 3, sala sesyjna

 

14 lutego 2017 r. – wtorek

  • Opole godz. 14.00

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego

 

15 lutego 2017 r. – środa

  • Kędzierzyn-Koźle godz. 14.00

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, sala konferencyjna

  • Strzelce Opolskie godz. 17.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, sala narad

 

16 lutego 2017 r. – czwartek

  • Brzeg godz. 16.00

Muzeum Piastów Śląskich

49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1

 

17 lutego 2017 r. – piątek

  • Głubczyce godz. 12.00

Miejski Ośrodek Kultury „Klub na Skrzyżowaniu”

48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24

  • Prudnik godz. 15.00

Prudnicki Ośrodek Domu Kultury i Biblioteki Publicznej

48-200 Prudnik, Kościuszki 1A, sala reprezentacyjna

  • Krapkowice godz. 18.00

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, sala obrad

Za nami pierwsze dwa spotkania!

Za nami pierwsze dwa spotkania!

Olesno i Kluczbork – to dwa pierwsze miasta, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyskusję o budżecie poprowadził Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Wydarzenia cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców obydwu powiatów – na spotkaniach pojawiła się ponad setka zainteresowanych.

Spotkania pozwoliły mieszkańcom wstępnie ocenić, czy ich pomysł może zostać zrealizowany, ponieważ z marszałkiem obecni byli pracownicy poszczególnych departamentów. Najczęściej odpowiadali oni na pytania dotyczące zgodności pomysłu z kompetencjami samorządu województwa, form składania formularza, form głosowania, sporządzania kosztorysu i weryfikacji podpisów.

Zadania w ramach MBO można zgłaszać od 13 lutego do 10 marca. Następnie projekty ocenimy formalnie i merytorycznie. Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja odbędzie się głosowanie. Realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

Marszałkowski Budżet Obywatelski w powiatach

– Pierwsze spotkania informacyjne związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim zaplanowano na 6 lutego w Oleśnie (godz. 15.00 – Starostwo Powiatowe) i w Kluczborku (godz. 17.30 Urząd Miasta), a 10 lutego w Paczkowie (godz. 17.00 Urząd Miasta) – poinformował na konferencji prasowej marszałek województwa, Andrzej Buła.

Powiedział też, że wpływają pierwsze pytania dotyczące propozycji zadań, które mogłyby się znaleźć w budżecie – np. oświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich. – Mieszkańcom łatwiej zgłaszać propozycje związane z infrastrukturą, bo – nauczeni doświadczeniem gminnych budżetów obywatelskich – mogą sobie wyobrazić jakiś plac zabaw, chodnik, czy przystanek. Trudniej opracować projekt tzw. miękki, który zakłada np. organizację zawodów sportowych, jakiegoś turnieju, imprezy kulturalnej o charakterze regionalnym. Będę przekonywał mieszkańców, żeby się takich zadań nie bali. To po naszej stronie leży kwestia ich organizacji i rozliczenia takiego projektu – mówił Andrzej Buła.

W spotkaniach powiatowych brać będą udział członkowie powołanego przez marszałka zespołu zadaniowego. To z nimi będzie można konsultować pomysły i wyjaśniać wątpliwości. Marszałek liczy, że oprócz części informacyjnej, obecni na spotkaniach mieszkańcy wykorzystają spotkania kuluarowe i możliwość bezpośredniego zadawania pytań obecnym.

Marszałek Andrzej Buła zaapelował też do mieszkańców regionu o patriotyzm lokalny. Idzie o to, by 1 proc. podatku z rozliczeń PIT przekazywać na konto którejś z 301 opolskich organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do ich otrzymywania. Z danych opolskich urzędów skarbowych wynika, że 80 proc. tej kwoty „ucieka” poza województwo.

Wykaz tych organizacji dostępny jest na stronie Wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim

MS

Szansa dla aktywnych

Szansa dla aktywnych

Trzy miliony złotych wyniesie realizowany po raz pierwszy w naszym regionie Marszałkowski Budżet Obywatelski. Na spotkaniu z dziennikarzami, 23 stycznia, marszałek województwa, Andrzej Buła, zaprezentował jego zasady.

 Kwota budżetu podzielona została w równych częściach (600 tys. złotych) na pięć subregionów: miasto Opole i powiat opolski, powiat: nyski i brzeski, powiat: kluczborski, namysłowski, oleski, powiat: głubczycki, krapkowicki, prudnicki, powiat: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski.

Zgłaszać będzie można zadania o charakterze kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub inne, zgodne z kompetencjami województwa. Liczyć się będzie każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Opolskiego, który ukończył 16 lat. Dla poparcia zadania powiatowego trzeba zebrać 50 podpisów, dla subregionalnego – sto. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców odbywać się będzie od 13 lutego do 10 marca. Potem nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna, badająca m. in. zgodność zadania z kompetencjami województwa, możliwość realizacji, rzeczywisty koszt wykonania, korzyści dla mieszkańców. Marszałek powołał w tym celu 20 osobowy zespół zadaniowy. Zachęcał, by u jego członków konsultować zasadność swoich pomysłów.

Do 11 kwietnia opublikowana zostanie lista zadań dopuszczonych do głosowania, a w dniach od 24 kwietnia do 19 maja odbędzie się – drogą mailową, korespondencyjną na adres UMWO lub do urn w UMWO i punktach konsultacyjnych – głosowanie mieszkańców. Głosować mogą ci, którzy ukończyli 16 rok życia. Ogłoszenie wyników planowane jest do 30 czerwca.

Idea budżetu marszałkowskiego narodziła się w naszych głowach, ale pomysł i doświadczenia zaczerpnęliśmy od kolegów z małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Na razie jesteśmy dwoma województwami w kraju, które takie budżety realizują – mówił marszałek Andrzej Buła. I podkreślał, że jest to szansa dla ludzi aktywnych zrzeszonych i niezrzeszonych, by dzielili się swoimi pomysłami.

Wierzę, że Opolanie mają wiele ciekawych inicjatyw. To może być pomysł o charakterze ekologicznym, kulturalnym, sportowym, wędkarskim. W naszym regionie świetnie współpracują ze sobą ochotnicze straże pożarne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by skrzyknęły się dwie jednostki z sąsiadujących powiatów i wspólnie powalczyły o realizację zgłoszonej inicjatywy. Mają szansę na dofinansowanie w kwocie od 70 do 150 tys. złotych – powiedział marszałek Buła.

Zaproszenie dla mieszkańców regionu

Zaproszenie dla mieszkańców regionu

Marszałek Andrzej Buła wystosował list do mieszkańców województwa opolskiego, zachęcający wszystkich do udziału w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
List został rozesłany m.in. do organizacji pozarządowych w regionie i samorządów lokalnych. W liście czytamy:
Drodzy mieszkańcy województwa opolskiego,
W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.
Budżet obywatelski to niezwykle ważna sprawa – to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Zależy nam bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia.
Pomysłów na wydanie pieniędzy przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski może być wiele. Będziemy czekali na pomysły zadań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych, ekologicznych i innych – ale zawsze takich, które wynikają z zadań samorządu województwa. Chcemy realizować projekty o zasięgu powiatowym, ale i szerszym – subregionalnym.
Będziemy się spotykać z mieszkańcami w każdym powiecie, bo przecież pieniądze z budżetu obywatelskiego są przeznaczone dla mieszkańców każdego z nich. Będziemy wyjaśniać wątpliwości, odpowiadać na pytania – a przede wszystkim zachęcać do aktywności. Bo sukces Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zależy właśnie od nas.
Zachęcam do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu powstanie wiele cennych inicjatyw ważnych nie tylko  dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.
Czekamy na Wasze pomysły!

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Uchwała o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim przyjęta

Uchwała o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim przyjęta

Podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni przyjęli uchwałę dotyczącą Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W roku 2017 przeznaczono na ten cel w budżecie województwa opolskiego 3 miliony złotych.
Jak mówił jeszcze wcześniej marszałek Andrzej Buła, przygotowując ten projekt w naszym regionie inspirowaliśmy się rozwiązaniami zaczerpniętymi z budżetu małopolskiego, który jest realizowany już kolejny rok. W ramach opolskiego budżetu będą realizowane działania powiatowe i subregionalne, czyli dotyczące dwóch lub więcej powiatów. Województwo zostanie podzielone na pięć subregionów. – Mieszkańcy będą mogli do budżetu zgłaszać swoje inicjatywy, ale muszą to być przedsięwzięcia, które samorząd ma wpisane jako swoje zadanie – mówił marszałek. – Jeśli na przykład będzie to budowa chodnika, to przy drodze wojewódzkiej. Każda zgłoszona inicjatywa poddana zostanie ocenie merytorycznej, a następnie odbędzie się głosowanie mieszkańców. Cała procedura ma być zakończona do końca pierwszego półrocza – drugie pół roku będzie na realizację zgłoszonych projektów.
Projekty ze wszystkich powiatów będzie można już składać w lutym i marcu br. Sam proces składania wniosków do budżetu będzie poprzedzony wieloma działaniami informacyjnymi, by jak najlepiej przybliżyć tę ideę mieszkańcom regionu.