Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zobacz, co musisz zrobić, żeby
wziąć udział w Marszałkowskim
Budżecie Obywatelskim

Zdecyduj na co przeznaczymy 3 miliony złotych. Nowa edycja startuje każdego roku.

Weź udział jeśli:

 • Mieszkasz w województwie opolskim

 • Masz pomysł na inicjatywę w twojej okolicy lub regionie

 • Chcesz, żeby nasze województwo się rozwijało

Sprawdź w którym subregionie mieszkasz

Województwo opolskie składa się z 5 subregionów obejmujących łącznie 11 powiatów oraz  miasto na prawach powiatu (Opole). Zapoznaj się z poniższą listą i sprawdź, w którym subregionie mieszkasz. 

 • SUBREGION: m. Opole i powiat opolski

 • SUBREGION: powiaty nyski i brzeski

 • SUBREGION: powiaty kluczborski, namysłowski i oleski

 • SUBREGION: powiaty głubczycki, krapkowicki i prudnicki

 • SUBREGION: powiaty strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski

Pamiętaj! 

Możesz zgłosić i wybrać zadanie tylko w ramach tego subregionu lub powiatu, którego jesteś mieszkańcem. 

Zastanów się co chciałbyś zmienić w swojej okolicy

Zastanów się jakie pomysły w Twojej okolicy byłyby szczególnie potrzebne.

Czekamy przede wszystkim na pomysły zadań o charakterze kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i  ekologicznym. Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może zgłosić zadanie o zasięgu subregionalnym (obejmującym co najmniej 2 powiaty) lub powiatowym (obejmującym jeden powiat lub miasto Opole).

Ważne, żebyś wiedział, że to ty dajesz pomysł, a my jako samorząd ponosimy wydatki na jego realizację, wybieramy sposób jego realizacji i wykonawcę. 

Twój pomysł będzie zrealizowany jeśli otrzyma wystarczająco dużą liczbę głosów innych mieszkańców w głosowaniu….. ale o tym później. 


Możesz zgłosić 2 rodzaje zadań

 • co najmniej 2 powiaty z subregionu,
  w którym mieszkasz
 • od 75 000 do 150 000 zł
 • co najmniej 100 podpisów na liście poparcia zadania

Zadanie o zasięgu subregionalnym to zadanie dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie. Takie zadanie może zgłosić wyłącznie osoba zamieszkała na terenie tego subregionu. Żeby zgłosić zadanie subregionalne musisz do formularza zgłoszeniowego dołączyć wypełnioną listę poparcia – co najmniej 100 podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy zadanie. 

 • jeden z 11 powiatów województwa, w którym mieszkasz lub miasto Opole
 • od 50 000 do 100 000 zł
 • co najmniej 50 podpisów na liście poparcia zadania

Zadanie o zasięgu powiatowe to zadanie dotyczące jednego powiatu położonego w danym subregionie. Takie zadanie może zgłosić wyłącznie osoba zamieszkała na terenie tego powiatu. Żeby zgłosić zadanie powiatowe musisz do formularza zgłoszeniowego dołączyć wypełnioną listę poparcia – co najmniej 50 podpisów mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie. Pamiętaj, że podpisy pod listą poparcia dokonane przez mieszkańców innych powiatów nie będą uznawane. 

 

Wymyśl nazwę zadania i jego opis i zbierz podpisy na liście poparcia

Zadanie zgłaszasz poprzez wypełnienie formularza na platformie internetowej MBO. Zadanie możesz zgłosić wyłącznie elektronicznie.

1. Opracuj w notatniku/na komputerze w edytorze zakres zadania i wymyśl nazwę zadania.

2. Pobierz listę poparcia i zbierz podpisy

3. Dopiero teraz otwórz formularz i go wypełnij (skopiuj opis zadania i inne dane z twojego edytora) i dodaj załącznik tj. skan wypełnionej listy poparcia.

Lista poparcia

Służy do zebrania podpisów poparcia na twoje zadanie. Ściągnij listę, KONIECZNIE napisz nazwę zadania na każdej stronie, którą wydrukujesz i sprawdź czy na każdej stronie wydrukowała się klauzula RODO (drobny druk na dole strony). Pamiętaj, żeby sprawdzić czy zebrałeś wystarczającą liczbę podpisów mieszkańców TWOJEGO powiatu lub TWOJEGO subregionu. Dla bezpieczeństwa możesz zebrać więcej podpisów niż wymagane minimum. Bez uzupełnionej listy poparcia nie możesz zgłosić zadania poprzez platformę elektroniczną. 

Zbieranie głosów poparcia nie jest trudne

Odwiedź znajomych, sąsiadów i innych mieszkańców twojego powiatu lub subregionu (zależy od tego, jakie zadanie chcesz realizować) i zbierz ich podpisy dla twojego pomysłu – dla zadania powiatowego będzie to 50 podpisów dla zadania subregionalnego musisz zebrać co najmniej 100 podpisów poparcia pod twoim pomysłem.

Pamiętaj, że jeśli jest to zadanie powiatowe TYLKO mieszkaniec tego samego powiatu może podpisać się pod twoją listą poparcia – tak samo jest w przypadku zadania subregionalnego. Jakie subregiony występują w naszym regionie możesz zobaczyć wyżej na tej stronie.

Formularz zgłoszeniowy

Służy do zgłaszania zadania subregionalnego lub powiatowego. Wypełniasz go DOPIERO po zebraniu podpisów poparcia mieszkańców dla twojego zadania na liście poparcia (zerknij wyżej i przeczytaj o liście poparcia). Nie wysyłasz formularza w wersji papierowej! Zgłaszasz zadanie wyłącznie elektronicznie! 

Przekaż nam zgłoszenie

Zgłoszenie zadania następuje WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE. Wystarczy wejść na platformę internetową MBO:

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • załącz uzupełnioną listę poparcia dla zadania (w formie skanu)
 • załącz inne załączniki potrzebne do oceny twojego zadania (jeśli dotyczy przykładowo: zgoda władającego danym obiektem na udostępnienie go dla realizacji zadania np. boisko należące do gminy)
 • wyślij zgłoszenie i czekaj na potwierdzenie mailowe na adres, który podałeś w formularzu.

Weryfikujemy zgłoszone zadanie

Po zakończeniu etapu zgłaszania zadań rozpoczyna się ich weryfikacja czego efektem będzie dopuszczenie zadań do głosowania przez mieszkańców. Weryfikacja odbywa się w dwóch etapach.

 • prawidłowe i terminowe zgłoszenie zadania przez platformę internetową MBO;
 • zebranie wymaganej liczby podpisów (dla zadania subregionalnego 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego – 50 popisów mieszkańców danego powiatu);
 • określenie planowanego kosztu wykonania zadania: dla zadania subregionalnego od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł; dla zadania powiatowego – od 50 tysięcy zł do 100 tysięcy zł.
 • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa;
 • możliwość realizacji;
 • rzeczywisty koszt wykonania;
 • wykazanie korzyści dla regionu i jego mieszkańców.

Tutaj znajdziesz materiały o budżecie

Więcej na temat weryfikacji zgłoszonych zadań znajdziesz w regulaminie.

Głosowanie mieszkańców

Podsumowaniem weryfikacji zadań będzie opublikowanie listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list, może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu jego zadania do głosowania.

Głosowanie mieszkańców będzie trwało w terminie określonym w harmonogramie. Głosować może każdy mieszkaniec niezależnie od wieku. Głosować można tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy:

 • na zadanie powiatowe – mieszkańcy tego powiatu
 • na zadania subregionalne – mieszkańcy tego subregionu

Co ważne! Głosować będzie można i elektronicznie i papierowo.

Głosowanie elektroniczne

Do głosowania elektronicznego potrzebny jest jedynie numer telefonu komórkowego. 

Głosować może każdy mieszkaniec regionu, niezależnie od wieku. Wystarczy wejść na stronę i przejść na platformę MBO aby oddać swój głos na zadanie subregionalne i zadanie powiatowe. Platforma zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem MBO w terminie głosowania.

Głosowanie papierowe

Do głosowania papierowego potrzebna będzie karta do głosowania opracowana osobno dla każdego subregionu, w tym powiatu w ramach którego zadanie ma być realizowane, tak aby mieszkańcy tego powiatu głosowali wyłącznie na zadania, które ich dotyczą.

Karty do głosowania dla danego powiatu publikowane są przed terminem uruchomienia głosowania zgodnie z harmonogramem i będą do pobrania na naszej stronie internetowej. Głosować papierowo będzie można poprzez:

 • włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych,
 • poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

Publikowanie wyników głosowania i zadań wybranych do realizacji

Po zakończeniu etapu głosowania Zarząd Województwa Opolskiego powołuje specjalną komisję, która z potem na czole, najszybciej jak to jest możliwe, wprowadza na platformę MBO, z pomocą innych pracowników urzędu marszałkowskiego, papierowe karty do głosowania. Po wprowadzeniu wszystkich kart komisja oblicza, na podstawie danych wprowadzonych na platformę MBO, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danym subregionie.

Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie, z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym. Ostateczną listę zadań zatwierdza Zarząd Województwa Opolskiego. On też decyduje w jaki sposób zadania będą realizowane, tj. poprzez:
 • przekazanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert
 • podpisanie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego np. z władzami powiatu/gminy i przekazanie im dotacji na ten cel
 • realizację zadania samodzielnie przez pracowników urzędu lub poprzez jednostkę podległą np. ROPS, RZPWE

Jeśli masz pomysł, a nie wiesz jak sobie poradzić
z papierologią – POMOŻEMY! 

 • spotkaj się z nami na jednym z naszych spotkań on-line, w ramach których konkretnie tłumaczymy jak zgłosić zadanie.

 • skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie indywidualne. W tym roku oprócz PUNKTÓW INFORMACYJNYCH w każdym powiecie naszego województwa, dodatkowo uruchomimy MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY,

 • napisz do nas lub zadzwoń