Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zobacz, co musisz zrobić, żeby
wziąć udział w Marszałkowskim
Budżecie Obywatelskim

1. Wymyśl zadanie, które zrealizujemy

Zastanów się jakie pomysły w Twojej okolicy byłyby szczególnie potrzebne.

Czekamy przede wszystkim na pomysły zadań o charakterze kulturalnym, prospołecznym, prozdrowotnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym
i  ekologicznym. Każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, może zgłosić zadanie o zasięgu subregionalnym (obejmującym co najmniej 2 powiaty) lub powiatowym (obejmującym jeden powiat lub miasto Opole).

Ważne, żebyś wiedział, że to ty dajesz pomysł, a my jako samorząd ponosimy wydatki na jego realizację, wybieramy sposób jego realizacji i wykonawcę. 

Twój pomysł będzie zrealizowany jeśli otrzyma wystarczająco dużą liczbę głosów innych mieszkańców w głosowaniu….. ale o tym później. 

Teraz ważne, abyś przekonał do swojego pomysłu innych.

2. Pobierz dokumenty

Jeśli masz już pomysł, to musisz go nazwać. Nadaj nazwę twojej inicjatywie. Dobrze, żeby była to nazwa, która wpadnie w ucho. Pobierz z naszej strony: listę poparcia zadania i wydrukuj odpowiednią liczbę stron.

Pamiętaj: na KAŻDEJ STRONIE listy musisz wpisać nazwę twojego zadania – sprawdź to. Pamiętaj również, żeby przy wydruku „nie uciąć” klauzuli RODO, która znajduje się na samym dole strony. 

3. Przekonaj innych do głosowania

Odwiedź znajomych, sąsiadów i innych mieszkańców twojego powiatu lub subregionu (zależy od tego, jakie zadanie chcesz realizować) i zbierz ich podpisy dla twojego pomysłu – dla zadania powiatowego będzie to 50 podpisów dla zadania subregionalnego musisz zebrać co najmniej 100 podpisów poparcia pod twoim pomysłem.

Pamiętaj, że jeśli jest to zadanie powiatowe TYLKO mieszkaniec tego samego powiatu może podpisać się pod twoją listą poparcia – tak samo jest w przypadku zadania subregionalnego. Jakie subregiony występują w naszym regionie dowiesz się tutaj.

4. Przekaż nam zgłoszenie

Zgłoszenie zadania następuje WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE. Wystarczy wejść na platformę internetową MBO:

 • wypełnij formularz zgłoszeniowy
 • załącz uzupełnioną listę poparcia dla zadania (w formie skanu)
 • załącz inne załączniki potrzebne do oceny twojego zadania (jeśli dotyczy przykładowo: zgoda władającego danym obiektem na udostępnienie go dla realizacji zadania np. boisko należące do gminy)
 • wyślij zgłoszenie i czekaj na potwierdzenie mailowe na adres, który podałeś w formularzu.

5. Weryfikujemy zgłoszone zadanie

Po zakończeniu etapu zgłaszania zadań rozpoczyna się ich weryfikacja czego efektem będzie dopuszczenie zadań do głosowania przez mieszkańców. Weryfikacja odbywa się w dwóch etapach.

 • prawidłowe wypełnienie formularza
 • wymagana liczba podpisów na liście poparcia
 • terminowość zgłoszenia zadania
 • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa
 • możliwość realizacji
 • rzeczywisty koszt wykonania
 • korzyści dla regionu i jego mieszkańców

Więcej na temat weryfikacji zgłoszonych zadań znajdziesz w regulaminie.

6. Głosowanie mieszkańców

Podsumowaniem weryfikacji zadań będzie opublikowanie listy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list, może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu jego zadania do głosowania.

Głosowanie mieszkańców będzie trwało w terminie określonym w harmonogramie. Głosować może każdy mieszkaniec niezależnie od wieku. Głosować można tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy:

 • na zadanie powiatowe – mieszkańcy tego powiatu
 • na zadania subregionalne – mieszkańcy tego subregionu

Co ważne! Głosować będzie można i elektronicznie i papierowo.

Głosowanie elektroniczne

Do głosowania elektronicznego potrzebny jest jedynie numer telefonu komórkowego. 

Głosować może każdy mieszkaniec regionu, niezależnie od wieku. Wystarczy wejść na stronę i przejść na platformę MBO aby oddać swój głos na zadanie subregionalne i zadanie powiatowe. Platforma zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem MBO w terminie głosowania.

Głosowanie papierowe

Do głosowania papierowego potrzebna będzie karta do głosowania opracowana osobno dla każdego subregionu, w tym powiatu w ramach którego zadanie ma być realizowane, tak aby mieszkańcy tego powiatu głosowali wyłącznie na zadania, które ich dotyczą.

Karty do głosowania dla danego powiatu publikowane są przed terminem uruchomienia głosowania zgodnie z harmonogramem i będą do pobrania na naszej stronie internetowej. Głosować papierowo będzie można poprzez:

 • włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych,
 • poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

Więcej na temat głosowania znajdziesz w regulaminie MBO

7. Publikowanie wyników głosowania i zadań wybranych do realizacji

Po zakończeniu etapu głosowania Zarząd Województwa Opolskiego powołuje specjalną komisję, która z potem na czole, najszybciej jak to jest możliwe, wprowadza na platformę MBO, z pomocą innych pracowników urzędu marszałkowskiego, papierowe karty do głosowania. Po wprowadzeniu wszystkich kart komisja oblicza, na podstawie danych wprowadzonych na platformę MBO, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danym subregionie.

Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie, z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym. Ostateczną listę zadań zatwierdza Zarząd Województwa Opolskiego. On też decyduje w jaki sposób zadania będą realizowane, tj. poprzez:
 • przekazanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert
 • podpisanie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego np. z władzami powiatu/gminy i przekazanie im dotacji na ten cel
 • realizację zadania samodzielnie przez pracowników urzędu lub poprzez jednostkę podległą np. ROPS, RZPWE