Poniżej znajdziecie listę pytań zgłoszonych do nas w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czy karta do głosowania może być drukowana jednostronnie i potem zszyta zszywaczem?

ABSOLUTNIE NIE. Taka karta zostanie uznana za nieważną. Każda karta musi być drukowana DWUSTRONNIE – jako potwierdzenie oddania głosu przez konkretną osobę. Może być też druk jednostronny, ale dotyczy to umieszczenia na jednej stronie w formacie A4 dwóch stron karty w formacie A5 – czyli koło siebie dane osoby głosującej i wybór zadań.

 

Czy jako numer telefonu można również podać numer telefonu stacjonarnego (z kierunkowym ’77’ ma 9 cyfr)? Chyba, że numer ma być później wykorzystany w jakiś sposób do weryfikacji (np. sms)?

Może być podany wyłącznie komórkowy, gdyż na ten numer przyjdzie kod z potwierdzeniem głosowania, jeśli osoba nie ma numeru komórkowego, to musi rzeczywiście poprosić inną osobę o udostępnienie numeru telefonu w celu ewentualnego potwierdzenia oddania głosu. W tym roku odeszliśmy od podawania numeru pesel, co w przypadku osób starszych budziło wiele wątpliwości i zastosowaliśmy inną podstawę do potwierdzenia ważności oddanego głosu i weryfikacji głosującego.

 

Czy w przypadku oddawania głosu przez dziecko, które nie ukończyło 16 r. ż. – rodzic również musi podać swój numer telefonu komórkowego? (tzn., czy oboje muszą podać numer telefonu?)

W przypadku takiego dziecka wystarczy, że rodzic poda swój numer telefonu i podpisze się na karcie papierowej jako opiekun lub poda kod, który przyjdzie na jego numer telefonu jako potwierdzenie oddania głosu. Nie muszą mieć oboje numeru telefonu.

 

Jedna osoba może zagłosować jeden raz na projekt subregionalny i powiatowy, a jeden numer telefonu może zostać podany 5 razy. Jeśli jednak numer zostanie wykorzystany więcej razy, to czy ważność tracą wszystkie głosy, w których został wpisany?

Zasadniczo głosując elektronicznie system nie wyda 6 kodu na numer komórkowy podany w panelu do głosowania, jeśli jednak zostanie wysłana karta papierowa z tym samym numerem, to każdy głos z tego numeru powyżej 5 głosów zostanie uznany za nieważny. Pozostałe 5 głosów będą ważne – o ile są podane na kartach/w panelu elektronicznym dane osobowe innej osoby.

 

Czy karta do głosowania może być drukowana w formacie A5?

TAK, ale koniecznie należy pamiętać, żeby była identyczna ze wzorem podanym na stronie i oczywiście drukowana dwustronnie.

 

Czy można przekazać dane kontaktowe projektodawców?

Niestety, nie ma takiej możliwości i ewentualne nawiązanie współpracy w trakcie głosowania nie może odbywać się za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Czy będą drukowane przez urząd marszałkowski lub przez punkty informacyjne karty do głosowania w dużych ilościach?

Nie ma takiej możliwości. Każdy z głosujących może oddać swój głos w generatorze na naszej stronie internetowej lub też pobrać karty w punkcie informacyjnym dla własnego użytku.

 

Wiek głosowania – może głosować każdy, włącznie z niemowlakami?

Głosować może każdy – od urodzenia, jedyne na karcie wypełnia się dane dziecka (pesel, imię dziecka, nazwisko dziecka, adres zamieszkania, bez podpisu dziecka (jeśli jest za młode żeby samo się podpisać) i pesel rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna  oraz najważniejsze: podpis rodzica/opiekuna.

 

Adres – liczy się adres zameldowania czy zamieszkania?

Aktualny adres zamieszkania.

 

W jaki sposób będzie ta kwota rozdzielana na zadania subregionalne i powiatowe? Czy jest jakaś pula przewidziana na zadania do realizacji zadań tylko dotyczących danego powiatu, czy też wszystkie zadania powiatowe zgłoszone do tego subregionu rywalizują ze sobą o jak największą liczbę głosów i będą realizowane te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów?

Zgodnie z Regulaminem: Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie, z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym. Zatem w danym subregionie mogą wygrać dwa zadania subregionalne (max 300 tyś zł), pozostała pula środków przeznaczona jest na zadania powiatowe z danego subregionu (wszystkie zadania zgłoszone jako powiatowe rywalizują między sobą, brak przydzielenia konkretnych środków na dany powiat).