Marszałkowski Budżet Obywatelski

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej link do listy zadań, które w wyniku oceny formalno-prawnej i merytorycznej zostały dopuszczone oraz nie zostały dopuszczone do głosowania.

Lista zadań nie jest jeszcze listą ostateczną i, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Zgłaszającym zadanie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od tej decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania. Zadania, które ostatecznie znajdą się na kartach do głosowania zostaną ogłoszone po przyjęciu ich przez Zarząd Województwa Opolskiego w terminie do 5 września br.

Od 5 do 20 września br. zostanie przeprowadzone głosowanie mieszkańców województwa na zadania, a do 30 listopada br. zostaną zaprezentowane mieszkańcom zadania, które będą realizowane w 2024 roku w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

https://budzet-formularz.opolskie.pl/publikacja-zgloszonych-zadan

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem.

Odwołanie WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej można składać w terminie do 30 sierpnia br. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzet@opolskie.pl.