Marszałkowski Budżet Obywatelski

Baner WEZ UDZIAL

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dane osobowe zawarte na „Karcie do głosowania” tzn. imię i nazwisko głosującego, rok urodzenia, gmina, miejsce zamieszkania- miejscowość oraz numer telefonu będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach 7 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego oraz uniemożliwienia tej samej osobie wprowadzania kilkukrotnie danych w ramach tych samych konsultacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż:

  • administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych osoby głosującej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym jest Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082  Opole;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: e-mail: iod@opolskie.pl;
  • moje dane osobowe oraz dane osobowe osoby głosującej, której jestem rodzicem/opiekunem prawnym będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych spowoduje uznanie głosu za nieważny,

–  odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty uprawnione  do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

  • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia;
  • posiadam prawo do żądania dostępu do danych ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
  • posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
  • administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w  tym decyzji będących wynikiem profilowania.