Marszałkowski Budżet Obywatelski

Kluczbork, Olesno, Paczków, Namysłów, Opole, Kędzierzyn – Koźle, Strzelce Opolskie, Brzeg, Głubczyce, Prudnik i Krapkowice – w tych miastach rozma­wialiśmy z Wami o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim.

Marszałkowie Andrzej Buła, Roman Kolek i Szymon Ogłaza informowali o szczegółach projektu a urzędnicy odpowiadali na pyta­nia zainteresowanych.

Mieszkańcy dowiedzieli się, co mogą zrealizować w ramach pierwszego Mar­szałkowskiego Budżetu Obywatelskie­go. Wśród pojawiających się pytań były te dotyczące miejsca realizacji zada­nia i przygotowania kosztorysu. Wielu mieszkańców cieszył fakt, że nie muszą rozliczać zadania, które będzie realizo­wane – wszystkim zajmą się urzędnicy.

Najważniejsze okazały się kwestie for­malne – ich dotyczyły najczęściej po­jawiające się pytania. Na przykład: kto może zgłosić projekt i ile trzeba zebrać podpisów poparcia. Otóż, projekt może złożyć każdy mieszkaniec Opolszczyzny, który ukończył 16 lat. Pod jednym projektem trzeba zebrać  50 lub 100 podpi­sów mieszkańców, w zależności od tego czy ma być on realizowany na terenie jednego powiatu czy subregionu.

­Pro­jekt z listą poparcia składamy listownie lub osobiście w Urzędzie Marszałkow­skim Województwa Opolskiego. Zadania można zgłaszać do 10 marca. Następnie przyjdzie czas na ocenę formalną i me­rytoryczną zgłoszonych zadań.

Pytano także o to, jak będą weryfikowa­ne karty do głosowania. Będzie się to odbywać na podstawie PESELU. Wielu mieszkań­ców chciało też wiedzieć, czy zgłaszając projekt, muszą zadbać o zgromadzenie tzw. wkładu własnego. Nie będzie on po­trzebny. A cała wartość projektu pokryta zostanie z budżetu.

Pomiędzy 24 kwietnia a 19 maja od­będzie się głosowanie. Jak można za­głosować na projekt? Odbywać się to będzie na trzy sposoby: w Urzędzie Mar­szałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, które znajdują się w każdym powiecie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, a także poprzez przesłanie karty na adres korespondencyjny Urzę­du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, elektronicznie na stronie internetowej. Realizowane będą projekty, które uzy­skają największą liczbę głosów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu współdziałaniu po­wstanie wiele cennych inicjatyw waż­nych nie tylko dla Waszego najbliższego otoczenia, ale i dla całego województwa.