AKTUALNOŚCI

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady, wzory formularzy i list poparcia oraz ustalił punkty informacyjne Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie te dokumenty znajdziesz poniżej.

Pamiętaj:

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
  1. prospołecznym,
  2. prozdrowotnym,
  3. kulturalnym,
  4. edukacyjnym,
  5. sportowym,
  6. turystycznym,
  7. ekologicznym.
 2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.
 3. Zgłaszane zadania mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:
  1. przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom  Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole;
  2. przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
 4. Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony na obszarze województwa odrębnie dla:
  1. subregionu obejmującego: miasto Opole, powiat opolski,
  2. subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski,
  3. subregionu obejmującego powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski,
  4. subregionu obejmującego powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki,
  5. subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.
 5. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł.
 6. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.
 7. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, przy czym: zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie, zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.

Więcej informacji znajdziesz w poniższych dokumentach:

 1. Formularz składania zadań,
 2. Lista poparcia MBO 4 edycja,
 3. Lista punktów informacyjnych MBO 4 edycja,
 4. Harmonogram działań w 4 edycji MBO.

Jeśli planujesz złożyć zadanie, pamiętaj, aby zapoznać się z Regulaminem!

Organizacja 4 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się na podstawie Uchwały Nr 5786/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego -IV edycja” wzoru formularza zgłaszania zadania do zrealizowania, wzoru listy poparcia oraz ustalenia punktów informacyjnych Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, która dostępna jest na naszym BIP.