REGULAMIN

REGULAMIN MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Marszałkowski Budżet Obywatelski są to środki pieniężne budżetu Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Województwem”, przeznaczone
  na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa, zwane dalej „mieszkańcami”, w trybie określonym Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane przez Województwo w ramach jego budżetu w danym roku budżetowym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania przez Województwo na zasadach określonych ustawą
  o finansach publicznych.
 3. Kwota z budżetu Województwa, której dotyczy Marszałkowski Budżet Obywatelski, jest określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 2

ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
  1. prospołecznym,
  2. kulturalnym,
  3. edukacyjnym,
  4. sportowym,
  5. turystycznym,
  6. ekologicznym.
 2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.
 3. Zgłaszane zadania, spełniające warunek określony w ust. 2 powyżej, mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:
  1. przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole
  2. przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
 4. Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony odrębnie dla:
  1. subregion obejmujący : miasto Opole, powiat opolski
  2. subregion obejmujący powiaty : nyski, brzeski
  3. subregion obejmujący powiaty : kluczborski, namysłowski, oleski
  4. subregion obejmujący powiaty : głubczycki, krapkowicki, prudnicki
  5. subregion obejmujący powiaty : strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski
 5. Kwota, o której jest mowa w § 1 ust. 3, dzielona będzie w równych częściach na subregiony wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł, ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł, ani wyższa niż 150 000 zł.
 7. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.
 8. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, którzy w dniu zgłoszenia mają ukończone 16 lat, przy czym:
  1. zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe
   na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie
  2. zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe
   na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.
 9. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłaszania zadań, o którym mowa w ust. 13 poniżej.
 10. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski – WNIOSEK”. W przypadku przesłania formularza decyduje data nadania do Urzędu.
 11. Do formularza zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez mieszkańców Województwa, którzy ukończyli 16 lat:
  1. dla zadań o zasięgu powiatowym – co najmniej 50 podpisów mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie,
  2. dla zadań o zasięgu subregionalnym – co najmniej 100 podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy zadanie.
 12. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia, o której mowa w ust. 11.
 13. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały określi wzór formularza zgłaszania zadań do zrealizowania, wzór listy poparcia oraz punkty informacyjne w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
  w Województwie Opolskim. Wzory formularzy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych co najmniej 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania propozycji zadań.
 14. Zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 6 Regulaminu, nie będą rozpatrywane.
 15. Zgłoszenia zadań, których szacunkowy koszt realizacji będzie niezgodny
  z wartościami wskazanymi w ust. 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
 16. Pracownicy urzędu marszałkowskiego mają prawo wezwać wnioskodawcę do udzielenia wyjaśnień w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą elektroniczną bądź telefonicznie w przypadku pojawienia
  się wątpliwości co do kosztorysu danego projektu.
 17. Wykaz zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej www.opolskie.pl, wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.

§3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ

 1. Złożone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym na karcie analizy zadania, określoną zarządzeniem Marszałka.
 2. Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych zadań prowadzona będzie
  przez Zespół Zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  o którym mowa w § 8 ust. 2., pod kątem oceny prawidłowości wypełnienia formularza zgłaszanego zadania i dołączonej do niego listy poparcia.
 3. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych zadań prowadzona będzie przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  w szczególności pod kątem:

  1. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa do 2020,
  2. zgodności z kompetencjami i zadaniami Województwa,
  3. możliwości realizacji,
  4. rzeczywistego kosztu,
  5. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania, zgodnie z § 2 ust. 7. ,
  6. możliwych korzyści wynikających dla Województwa i jego mieszkańców, zgodnych m.in. z dokumentami strategicznymi dotyczącymi Województwa.
 4. Właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekażą listę zadań z podziałem na subregiony Zespołowi zadaniowemu ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa
  w § 8 ust. 2.
 5. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań oraz listę zadań odrzuconych wraz z uzasadnieniem. Każdemu zadaniu dopuszczonemu do głosowania nadany zostanie
  „Kod zadania”.
 6. Listy, o których mowa w ust. 5, dostępne będą na stronie internetowej www.opolskie.pl, wywieszone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.

§4

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

 1. Z chwilą udostępnienia list, o których mowa w § 3 ust. 5, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści
  § 6 Regulaminu.
 2. Działania, związane z prowadzeniem akcji informacyjnej, o której mowa
  w ust. 1 prowadzone będą zgodnie z obowiązującym prawem.

§5

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.
 2. Głosowanie odbywać się będzie:
  1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 13, poprzez włożenie
   do urny wypełnionej karty do głosowania,
  2. elektronicznie na stronie internetowej opolskie.pl ,
  3. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania
   z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.
 3. Głosowanie odbywać się będzie według następujących zasad:
  1. głosować można korzystając wyłącznie z jednego sposobu określonego
   w ust. 2,
  2. głosować można maksymalnie na dwa zadania – jedno o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym. W razie oddania głosu na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym lub jedno zadanie
   o zasięgu subregionalnym głos uznaje się za nieważny,
  3. w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty
   do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne,
  4. na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy,
  5. na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
 4. Wzór karty do głosowania uchwala Zarząd Województwa Opolskiego. Karta będzie udostępniona na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożona
  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  oraz w punktach informacyjnych.

§6

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. Terminy zgłaszania zadań do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa Zarząd Województwa Opolskiego, przy czym termin zgłaszania zadań nie może być krótszy niż 21 dni, a okres głosowania nie może być krótszy niż 14 dni.

§7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Komisja powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danym subregionie. Do realizacji przyjęte zostaną
  te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie,
  z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym z zastrzeżeniem
  ust. 9.
 2. Jeżeli dwa lub więcej zadań w danym subregionie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej www.opolskie.pl, wywieszony
  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz
  w punktach informacyjnych.
 3. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych
  na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie.
 4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło najwięcej głosów.
 6. Listę zadań do realizacji z podziałem na subregiony zatwierdza Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
 7. W przypadku niewykorzystania puli środków finansowych przeznaczonych
  na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie, nie mogą one być przesunięte do wykorzystania w innym subregionie.
 8. Jeżeli w toku realizacji zadań z danego subregionu poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane mogą być kolejne zadania z listy zadań w danym subregionie, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych –
  aż do wyczerpania puli środków.
 9. Jeżeli w danym subregionie nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu powiatowym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu subregionalnym, aż do wyczerpania puli środków i analogicznie, jeżeli w danym subregionie
  nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu subregionalnym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu powiatowym, aż do wyczerpania puli środków.
 10. Wyniki głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.opolskie.pl, wywieszone
  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  oraz w punktach informacyjnych.

§8

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. Zarząd Województwa Opolskiego przy pomocy Zespołu Zadaniowego
  ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmują w szczególności:

  1. przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom Województwa idei i zasad Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  2. zachęcanie do składania propozycji zadań oraz do wzięcia udziału
   w głosowaniu,
  3. upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, zadaniach zgłoszonych, wynikach głosowania, w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.
 2. Marszałek Województwa w drodze zarządzenia powoła Zespół Zadaniowy
  ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
  w celu wdrożenia, koordynacji i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 3. Zarząd Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona sporządzi informację wdrażania i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacja podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz przekazywana radnym Województwa Opolskiego.