REGULAMIN MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Marszałkowski Budżet Obywatelski są to środki pieniężne budżetu Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Województwem”, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa, zwane dalej „mieszkańcami”, w trybie określonym Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane przez Województwo w ramach jego budżetu w danym roku budżetowym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania przez Województwo na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
 3. Kwota z budżetu Województwa, której dotyczy Marszałkowski Budżet Obywatelski, jest określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§2

ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

 1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
 • prospołecznym,
 • prozdrowotnym,
 • kulturalnym,
 • edukacyjnym,
 • sportowym,
 • turystycznym.
 1. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.
 2. Zgłaszane zadania, spełniające warunek, o którym mowa w ust. 2, mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:
 • przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole,
 • przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
 1. Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony na obszarze województwa odrębnie dla:
 • subregionu obejmującego: miasto Opole, powiat opolski,
 • subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski,
 • subregionu obejmującego powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski,
 • subregionu obejmującego powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki,
 • subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.
 1. Kwota, o której jest mowa w § 1 ust. 3, dzielona będzie w równych częściach na subregiony, o których mowa w ust. 4.
 2. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł.
 3. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.
 4. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, przy czym:
  • zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe
   na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie,
  • zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.
 5. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłaszania zadań, o którym mowa w ust. 12.
 6. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski – WNIOSEK”. W przypadku przesłania formularza decyduje data nadania do Urzędu.
 7. Do formularza zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez mieszkańców Województwa :
 • dla zadań o zasięgu powiatowym – co najmniej 50 podpisów mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie,
 • dla zadań o zasięgu subregionalnym – co najmniej 100 podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy zadanie.
 1. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały określi wzór formularza zgłaszania zadań do realizacji, wzór listy poparcia oraz punkty informacyjne w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w Województwie Opolskim. Wzory formularzy zostaną zamieszczone na stronie internetowej opolskie.pl, wyłożone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych co najmniej na 14 dni przez rozpoczęciem terminu zgłaszania zadań.
 2. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostało złożone na formularzu, o którym mowa w ust. 12, zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia, o której mowa w ust. 11.

§3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ, TRYB ODWOŁAWCZY.

 1. Złożone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym na karcie analizy zadania, określonej zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
 2. Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych zadań prowadzona jest przez Zespół Zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w 8 ust. 2, pod kątem oceny prawidłowości zgłoszenia, tj:
 • czy zostało złożone w wyznaczonym terminie,
 • czy zostało złożone na prawidłowym formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 12,
 • czy do formularza załączono prawidłowo wypełnioną listę poparcia, o której mowa w § 2 ust. 11.
 1. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia, gdy:
 • zostało złożone przed rozpoczęciem biegu  lub po upływie wyznaczonego terminu,
 • szacunkowy koszt realizacji lub utrzymania zadania jest niezgodny z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7.
 1. Informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3 przekazuje się niezwłocznie zgłaszającemu.
 2. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych zadań prowadzona będzie przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w szczególności pod kątem:
 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa do 2020 r.,
 • zgodności z kompetencjami i zadaniami Województwa,
 • możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu,
 • możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania, zgodnie z § 2 ust. 7,
 • możliwych korzyści wynikających dla Województwa i jego mieszkańców.
 1. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego mają prawo wezwać zgłaszającego do:
 • udzielenia wyjaśnień w przypadku pojawienia
  się wątpliwości co do szacunkowego kosztu danego zadania,

lub

 • do uzupełnienia możliwych do usunięcia braków formalnych formularza, z zastrzeżeniem ust. 3

– w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Zgłoszenie nieuzupełnione w terminie podlega odrzuceniu.

 1. Właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekażą listę zadań z podziałem na subregiony Zespołowi zadaniowemu ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w 8 ust. 2 wraz z rekomendacją o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zadań do głosowania. W przypadku niedopuszczenia zadania do głosowania konieczne jest uzasadnienie decyzji.
 2. Zespół zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w § 8 ust. 2, na podstawie oceny przekazanej zgodnie z ust. 7 podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zadań do głosowania, a następnie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej opolskie.pl   listę zawierającą zadania:
 • dopuszczone do głosowania,
 • niedopuszczone do głosowania wraz z uzasadnieniem przyczyn niedopuszczenia do głosowania.
 1. Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 8 może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Zespół zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazuje Zarządowi Województwa Opolskiego odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie.
 3. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Zarząd Województwa Opolskiego zgłoszone zadanie zostaje wpisane na listę zadań, o których mowa w ust. 8 pkt 1).
 4. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdza ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania. Każdemu zadaniu dopuszczonemu do głosowania nadany jest „Kod zadania”.
 5. Listę zadań, o których mowa w ust. 12 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej opolskie.pl .

 

§4

DZIAŁANIA INFORMACYJNE.

 1. Z chwilą udostępnienia listy, o której mowa w § 3 ust. 13, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.
 2. Działania, związane z prowadzeniem akcji informacyjnej, o której mowa w ust. 1, prowadzone będą zgodnie z obowiązującym prawem.

 

§5

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI.

 1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania.
 2. Głosowanie odbywa się:
 • poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 12,
 • elektronicznie na stronie internetowej opolskie.pl ,
 • poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.
 1. Głosowanie odbywa się według następujących zasad:
  • głosować można korzystając wyłącznie z jednego sposobu określonego
   w ust. 2,
  • głosować można maksymalnie na dwa zadania – jedno o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym. W razie oddania głosu na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym lub więcej niż jedno zadanie o zasięgu subregionalnym głos uznaje się za nieważny,
  • w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty
   do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne,
  • na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy,
  • na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
 2. Wzór karty do głosowania uchwala Zarząd Województwa Opolskiego. Karta będzie udostępniona na stronie internetowej opolskie.pl, wyłożona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.


  §6

  HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Terminy zgłaszania zadań do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa Zarząd Województwa Opolskiego, przy czym termin zgłaszania zadań nie może być krótszy niż 21 dni, a okres głosowania nie może być krótszy niż 14 dni.

§7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

 1. Komisja powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danym subregionie. Do realizacji przyjęte zostaną
  te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie, z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli dwa lub więcej zadań w danym subregionie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej opolskie.pl, wywieszony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.
 3. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie.
 4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło najwięcej głosów.
 6. Listę zadań do realizacji z podziałem na subregiony zatwierdza Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
 7. W przypadku niewykorzystania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie, nie mogą one być przesunięte do wykorzystania w innym subregionie.
 8. Jeżeli w toku realizacji zadań z danego subregionu poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane mogą być kolejne zadania z listy zadań w danym subregionie, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych, aż do wyczerpania puli środków.
 9. Jeżeli w danym subregionie nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu powiatowym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu subregionalnym, aż do wyczerpania puli środków i analogicznie, jeżeli w danym subregionie nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu subregionalnym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu powiatowym, aż do wyczerpania puli środków.
 10. Wyniki głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej opolskie.pl .

§8

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

 1. Zarząd Województwa Opolskiego przy pomocy Zespołu Zadaniowego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmują w szczególności:
 • przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom Województwa idei i zasad Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 • zachęcanie do składania propozycji zadań oraz do wzięcia udziału
  w głosowaniu,
 • upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, zadaniach zgłoszonych, wynikach głosowania, w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.
 1. Marszałek Województwa w drodze zarządzenia powoła Zespół Zadaniowy Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w celu wdrożenia, koordynacji i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Zarząd Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona sporządzi informację wdrażania i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacja podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz przekazywana radnym Województwa Opolskiego.