1. REGULAMIN MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
    1. WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Marszałkowski Budżet Obywatelski są to środki pieniężne budżetu Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Województwem”, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa, zwane dalej „mieszkańcami”, w trybie określonym Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, zwanym dalej „Regulaminem”.
  2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane przez Województwo w ramach jego budżetu w danym roku budżetowym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zadania przez Województwo na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
  3. Kwota z budżetu Województwa, której dotyczy Marszałkowski Budżet Obywatelski, jest określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 2

ZGŁASZANIE ZADAŃ W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do rozwoju Województwa. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności, realizacja zadania o charakterze:
1) prospołecznym,
2) prozdrowotnym,
3) kulturalnym,
4) edukacyjnym,
5) sportowym,
6) turystycznym,
7) ekologicznym.
2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa określonych przepisami prawa.
3. Zgłaszane zadania, spełniające warunek, o którym mowa w ust. 2, mogą posiadać zasięg powiatowy lub zasięg subregionalny:
1) przez zadanie o zasięgu powiatowym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące danego powiatu albo miasta Opole,
2) przez zadanie o zasięgu subregionalnym należy rozumieć zadanie, służące mieszkańcom Województwa, dotyczące co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie.
4. Marszałkowski Budżet Obywatelski jest prowadzony na obszarze województwa odrębnie dla:
1) subregionu obejmującego: miasto Opole, powiat opolski,
2) subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski,
3) subregionu obejmującego powiaty: kluczborski, namysłowski, oleski,
4) subregionu obejmującego powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki,
5) subregionu obejmującego powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski.
5. Kwota, o której jest mowa w § 1 ust. 3, dzielona będzie w równych częściach na subregiony, o których mowa w ust. 4.
6. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania o zasięgu powiatowym nie może być niższa niż 50 000 zł ani wyższa niż 100 000 zł, natomiast o zasięgu subregionalnym nie może być niższa niż 70 000 zł ani wyższa niż 150 000 zł.
7. Ewentualne koszty rocznego utrzymania zrealizowanego zadania nie mogą przekraczać 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację.
8. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Województwa, przy czym:
1) zadania o zasięgu powiatowym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe
na terenie powiatu, którego dotyczy zadanie,
2) zadania o zasięgu subregionalnym mogą zgłaszać osoby zamieszkałe
na terenie subregionu, którego dotyczy zadanie.
9. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłaszania zadań, o którym mowa w ust. 12.
10. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski – WNIOSEK”. W przypadku przesłania formularza decyduje data nadania do Urzędu.
11. Do formularza zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia dla zadania, podpisaną przez mieszkańców Województwa :
1) dla zadań o zasięgu powiatowym – co najmniej 50 podpisów mieszkańców powiatu, którego dotyczy zadanie,
2) dla zadań o zasięgu subregionalnym – co najmniej 100 podpisów mieszkańców subregionu, którego dotyczy zadanie.
12. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały określi wzór formularza zgłaszania zadań do realizacji, wzór listy poparcia oraz punkty informacyjne w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w Województwie Opolskim. Wzory formularzy zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych co najmniej na 14 dni przez rozpoczęciem terminu zgłaszania zadań.
13. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostało złożone na formularzu, o którym mowa w ust. 12, zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola obowiązkowe oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia, o której mowa w ust. 11.

§ 3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ, TRYB ODWOŁAWCZY.

1. Złożone zadania zostaną zweryfikowane pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym na karcie analizy zadania, określonej zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
2. Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych zadań prowadzona jest
przez Zespół Zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
o którym mowa w § 8 ust. 2, pod kątem oceny prawidłowości zgłoszenia, tj:
1) czy zostało złożone w wyznaczonym terminie,
2) czy zostało złożone na prawidłowym formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 12,
3) czy do formularza załączono prawidłowo wypełnioną listę poparcia, o której mowa w § 2 ust. 11.
3. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia, gdy:
1) zostało złożone przed rozpoczęciem biegu lub po upływie wyznaczonego terminu,
2) szacunkowy koszt realizacji lub utrzymania zadania jest niezgodny z wartościami, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7.
4. Informację o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w ust. 3 przekazuje się niezwłocznie zgłaszającemu.
5. Weryfikacja merytoryczna zgłoszonych zadań prowadzona będzie przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w szczególności pod kątem:
1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa do 2020 r.,
2) zgodności z kompetencjami i zadaniami Województwa,
3) możliwości realizacji,
4) rzeczywistego kosztu,
5) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania, zgodnie z § 2 ust. 7,
6) możliwych korzyści wynikających dla Województwa i jego mieszkańców.
6. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego mają prawo wezwać zgłaszającego do:
1) udzielenia wyjaśnień w przypadku pojawienia
się wątpliwości co do szacunkowego kosztu danego zadania,
lub
2) do uzupełnienia możliwych do usunięcia braków formalnych formularza, z zastrzeżeniem ust. 3
– w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Zgłoszenie nieuzupełnione w terminie podlega odrzuceniu.
7. Właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przekażą listę zadań z podziałem na subregiony Zespołowi zadaniowemu ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w § 8 ust. 2 wraz z rekomendacją o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zadań do głosowania. W przypadku niedopuszczenia zadania do głosowania konieczne jest uzasadnienie decyzji.
8. Zespół zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w § 8 ust. 2, na podstawie oceny przekazanej zgodnie z ust. 7 podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zadań do głosowania, a następnie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opolskie.pl listę zawierającą zadania:
1) dopuszczone do głosowania,
2) niedopuszczone do głosowania wraz z uzasadnieniem przyczyn niedopuszczenia do głosowania.
9. Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 8 może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
10. Zespół zadaniowy ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazuje Zarządowi Województwa Opolskiego odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie.
11. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Zarząd Województwa Opolskiego zgłoszone zadanie zostaje wpisane na listę zadań, o których mowa w ust. 8 pkt 1.
12. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdza ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania. Każdemu zadaniu dopuszczonemu do głosowania nadany jest „Kod zadania”.
13. Listę zadań, o których mowa w ust. 12 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.opolskie.pl .

§ 4

DZIAŁANIA INFORMACYJNE.

1. Z chwilą udostępnienia listy, o której mowa w § 3 ust. 13, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej zadań dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.
2. Działania, związane z prowadzeniem akcji informacyjnej, o której mowa
w ust. 1, prowadzone będą zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 5

WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI.

1. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Województwa w drodze głosowania.
2. Głosowanie odbywa się:
1) poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 12,
2) elektronicznie na stronie internetowej www.opolskie.pl ,
3) poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania
z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.
3. Głosowanie odbywa się według następujących zasad:
1) głosować można korzystając wyłącznie z jednego sposobu określonego
w ust. 2,
2) głosować można maksymalnie na dwa zadania – jedno o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym. W razie oddania głosu na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym lub więcej niż jedno zadanie o zasięgu subregionalnym głos uznaje się za nieważny,
3) w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty
do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne,
4) na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy,
5) na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.
4. Wzór karty do głosowania uchwala Zarząd Województwa Opolskiego. Karta będzie udostępniona na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożona
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
oraz w punktach informacyjnych.

§ 6

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Terminy zgłaszania zadań do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
na dany rok budżetowy, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa Zarząd Województwa Opolskiego, przy czym termin zgłaszania zadań nie może być krótszy niż 21 dni, a okres głosowania nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

1. Komisja powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustala listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danym subregionie. Do realizacji przyjęte zostaną
te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danym subregionie,
z tym że, do realizacji wybiera się maksymalnie dwa zadania o zasięgu subregionalnym i co najmniej jedno o zasięgu powiatowym, z zastrzeżeniem
ust. 9.
2. Jeżeli dwa lub więcej zadań w danym subregionie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, którego dokona Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona. Termin publicznego losowania zostanie określony oraz udostępniony na stronie internetowej www.opolskie.pl, wywieszony
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz
w punktach informacyjnych.
3. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych
na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie.
4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danym subregionie, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub będą wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło najwięcej głosów.
6. Listę zadań do realizacji z podziałem na subregiony zatwierdza Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały.
7. W przypadku niewykorzystania puli środków finansowych przeznaczonych
na Marszałkowski Budżet Obywatelski w danym subregionie, nie mogą one być przesunięte do wykorzystania w innym subregionie.
8. Jeżeli w toku realizacji zadań z danego subregionu poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane mogą być kolejne zadania z listy zadań w danym subregionie, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych, aż do wyczerpania puli środków.
9. Jeżeli w danym subregionie nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu powiatowym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu subregionalnym, aż do wyczerpania puli środków i analogicznie, jeżeli w danym subregionie nie zostaną zgłoszone zadania o zasięgu subregionalnym do realizacji przyjęte zostaną zadania o zasięgu powiatowym, aż do wyczerpania puli środków.
10. Wyniki głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.opolskie.pl .

§ 8

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

1. Zarząd Województwa Opolskiego przy pomocy Zespołu Zadaniowego
ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmują w szczególności:
1) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom Województwa idei i zasad Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
2) zachęcanie do składania propozycji zadań oraz do wzięcia udziału
w głosowaniu,
3) upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, zadaniach zgłoszonych, wynikach głosowania, w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.
2. Marszałek Województwa w drodze zarządzenia powoła Zespół Zadaniowy
ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego
w celu wdrożenia, koordynacji i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Zarząd Województwa Opolskiego lub osoba przez niego upoważniona sporządzi informację wdrażania i realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacja podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz przekazywana radnym Województwa Opolskiego.